Vaudora 多用途 WordPress主题 v3.0

Vaudora WordPress主题是一个多用途主题,特点:自适应HD/Retina;6个幻灯片,4个头部样式,无限颜色和侧边栏,多列作品展示,4个作品展示类型,7个自定义小工具,9个文章格式,强大选项面板,一键安装演示!

Vaudora 多用途 WordPress主题 v3.0

Vaudora wordpress主题是一个多用途主题,特点:自适应HD/Retina;6个幻灯片,4个头部样式,无限颜色和侧边栏,多列作品展示,4个作品展示类型,7个自定义小工具,9个文章格式,强大选项面板,一键安装演示!

Vaudora wordpress主题演示地址:

演示地址

Vaudora v3.0 wordpress主题下载地址:

网盘下载地址

如果以上网盘下载地址失效,请试试备用下载:备用下载

                       

点击阅读全文

上一篇 2020-05-28 am8:27
下一篇 2020-05-28 am8:49